×

امروزه استفاده از دستگاه رگ یاب لیزری به ابزاری ضروری در مراکز درمانی تبدیل شده است.   دستگاه رگ یاب لیزری وناسکوپ دستگاهی است که با تمامی انواع پوست سازگار بوده و اسکن آن بصورت عمومی انجام می شود . در نتیجه اهمیتی ندارد که پوست و عروق بیمار از نظر فیزیکی در چه گروهی باشد .

نمی توان مرکز درمانی را نام برد که بگوییم به رگ یاب لیزری نیاز پیدا نمی کند .از ساده ترین مراکز درمانی تا پیشرفته ترین آنها یا محلی برای تزریق دارند و یا بیمارانی در مراکز درمانی هستند که روال درمان آنها با تزریق همراه است . به همین جهت رگ باب لیزری را رگ یاب بیمارستانی و یا رگ یاب پزشکی نامیده و این دستگاه پزشکی ضروری، می تواند در تمام مراکز درمانی کاربرد داشته باشد .