×

اتاق های ایزوله بیمارستانی با پروتکل های خاصی ساخته می شوند . یکی از این شرایط نبودن منافذ باز است . بدنه ی رگ یاب های وناسکوپ قابل استریل سطحی خارج از دستگاه های استریل هستند و می توانند در این مکان ها مورد استفاده قرار گیرند . بدنه دستگاه رگیاب های وناسکوپ این قابلیت را دارند . فقط بخش نمایشگر و دوربین و لیزرهای پشت نباید با مواد استریل تماس داشته باشند  . موادهای قابل استریل برای بدنه رگ یاب می توانند با پایه ی متانول و یا الکل و استفاده از یک پنبه باشد .