×

معاینه وریدی با رگیاب

در بسیاری از انواع تصویرپرداری های پزشکی دستیابی و معاینه وریدها یک نیاز محسوب می شود . در پی این موضوع معاینه کامل و دقیق می تواند جهت و روند سلامت بیمار را مشخص کند و به این روال امکان زمانبندی و برنامه ریزی و اعزام بیمار منجر شود . اشتباه در معاینه های اولیه می تواند پیامدهای منفی برای بیماران و سایر امکانات مورد استفاده داشته باشد .

این هزینه ها نه تنها در همین حد بلکه بدلیل تلاش های ناموفق در تشخیص پیش می رود . دسترسی به ماده حاجب پزشکی که امروزه توسط امواج فراصوت و یا الکترومغناطیس های حاصل از منابع خارجی را جذب و یا تغییر می دهد که گوناگونی آن نیز قابل ملاحضه است . پس با این توضیح در مراکز تصویر برداری ماده حاجب یک نیاز و یک شرط پارامتریک است .

تصویر برداری با رگ یاب

رگ یاب لیزری در معایناتی خاص با توجه به دستور پزشک یک راه حل سریع و قابل اعتماد است که به کمک یکی از روش های درمانی تهاجمی به نام خون و عمل رگ گیری عمل میکند . شکست در مراحل تشخیص می تواند موجب تاخیر در زمان درمان وریدی بیمار منجر شده و در نتیجه آن طبیعتا استرس بیمار و کادر درمانی را افزایش خواهد داد .

 

دستگاه رگ یابی که توسط شرکت وناسکوپ تولید و در بازار تجهیزات پزشکی ارائه شود دارای مزایای است که بصور موردی به آنها اشاره می کنیم :
بدون نیاز به کالیبراسیون است و بصورت خودکار این عمل توسط خود دستگاه رگیاب اتفاق می افتد . عملکردی صحیح و قابل اعتماد دارد و نمایش رگ های واقعی را مورد پردازش قرارا میدهد و نه نقشه های رگی که بصورت پیشفرض در دستگاه تعریف شده باشد .

رگیاب هایی که توسط دستگاه رگیاب لیزری venascope غیرتماسی لیزری تولید شده به افزایش اعتماد به نفس پرستاران و سایر کادرهای درمانی و در نتیجه آن رضایت بیمار و کاهش زمان های تاخیر در روند معاینه ، تشخیص تا درمان است .